CO2 Prestatieladder

CO2 Footprint

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in het leven is geroepen door ProRail met het doel om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de ladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Bij Siers zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot. Siers houdt rekening met deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarvoor heeft Siers eerst inzicht verkregen in haar CO2-footprint.

Reductie

Siers houdt rekening met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door reductiedoelstellingen te bepalen en maatregelen te nemen om deze doelstellingen te behalen.
Deze doelstellingen en bijbehorende maatregelen staan verwoord in ons jaarlijkse CO2 Reductieplan.

Transparantie

De voortgang op deze doelstellingen en op de geplande maatregelen wordt gerapporteerd in onze halfjaarlijkse voortgangsrapportages. Andere geplande communicatiemomenten zijn verwerkt in ons communicatieplan. De diverse rapportages zijn in te zien via de links onder het kopje Transparantie aan de rechterzijde van deze pagina. Per april 2021 committeert Siers Groep zich aan Stichting Nederland CO2-Neutraal en diens reductiedoelstellingen en achterliggende visie op CO2-reductie. Hiermee komen wij tegemoet aan eis 5.C.1. waarbij we ons publiekelijk committeren aan een nationaal programma voor CO2-reductie.

Participatie

Siers neemt actief deel aan meerdere keten- en sector initiatieven, omdat wij het belangrijk vinden om gezamenlijk met andere partijen na te denken over CO2-reductie. Kennis delen is hierbij belangrijk, inspirerend en leerzaam. Via deze link kunt u meer lezen over onze ketenanalyses.